Sam Leach - Hirsuta (Yeti Crab) 2007

Sam Leach
Hirsuta (Yeti Crab)
2007
oil & resin on linen
36×26.5cm